CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

คีมย้ำสายไฮโดรลิค(คีมย้ำหางปลา)

รุ่น A300

ราคาเช่า 150 บาท / วัน

พัดลมอุตสาหกรรม

รุ่น IF-20

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

พัดลมอุโมงค์

รุ่น PF-12

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องสกายทูป

รุ่น 18นิ้ว

ราคาเช่า 150 บาท / วัน

สายไฟ 20 เมตร

ELECTRA รุ่น 2.5X20M

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

เสียมหลุมหรือพลั้วงับ

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

พลั้ว

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

อีเตอร์

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

กรรไกรตัดเหล็ก 36"

ราคาเช่า 100 บาท / วัน

สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนตร์

รุ่น 3 M

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

เหล็กดูด 3 ขา (6")

รุ่น 6

ราคาเช่า 100 บาท / วัน

ปืนยิงพุกยิปซั่ม

ราคาเช่า 100 บาท / วัน